Try Our New BETA Version
GO
(navigation image)
Home Animation & Cartoons | Arts & Music | Community Video | Computers & Technology | Cultural & Academic Films | Ephemeral Films | Movies | News & Public Affairs | Prelinger Archives | Spirituality & Religion | Sports Videos | Television | Videogame Videos | Vlogs | Youth Media
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

View movie

item imageitem imageitem imageitem image

View thumbnails

Play / Download (help[help])

(725.7 M)Ogg Video
(730.9 M)512Kb MPEG4
(3.9 G)CD/DVD


All Files: HTTPS Torrent (2/0)
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0]

Resources

Bookmark

www.ChuaTamNguyen.orgĐàn Dược Sư 2011- 07 (2011)

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

Đây là DVD 8, ghi lại Chương Trình Trai Đàn Dược Sư, được cử hành tại Làng A Di Đà Tầm Nguyên (II) Conroe, Texas, từ ngày 11 tháng 2 cho đến 31 tháng 3, 2011 Dương Lịch.

Mạng chùa www.ChuaTamNguyen.org.

Thầy Thích Thông Lai
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
425-255-4798
ChuaTamNguyen@yahoo.com
www.ChuaTamNguyen.orgThis movie is part of the collection: Community Spirituality and Religion

Producer: www.ChuaTamNguyen.org
Audio/Visual: sound, color
Language: Vietnamese
Keywords: dan; duoc su; chua; tam nguyen; Thong Lai; A di da; Phat; Phap; Lang; di da;
Contact Information: <br />Thầy Thích Thông Lai <br />18814 108th Ave SE <br />Renton, WA 98055 <br />425-255-4798 <br /><a href="mailto:ChuaTamNguyen@yahoo.com">ChuaTamNguyen@yahoo.com</a> <br /><a href="http://www.ChuaTamNguyen.org" target="_blank">www.ChuaTamNguyen.org</a>

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0


Individual Files

Disc Images Thumbnail Animated GIF ISO Image Ogg Video 512Kb MPEG4
Dan.Duoc.Su.Lang.Di.Da.2011-07.iso 9.7 KB 
50.7 KB 
3.9 GB [contents]
725.7 MB 
730.9 MB 
Information FormatSize
Dan.Duoc.Su.2011-07_files.xml Metadata [file] 
Dan.Duoc.Su.2011-07_meta.xml Metadata 1.9 KB 
Other Files Archive BitTorrent
Dan.Duoc.Su.2011-07_archive.torrent 29.2 KB 

Be the first to write a review
Downloaded 677 times
Reviews


Terms of Use (31 Dec 2014)